Všeobecné podmienky

§ 1 Platnosť, definície pojmov

(1) Spoločnosť Holz-Jaeger UG (haftungsbeschränkt), Sodbruch 5, 51588 Nümbrecht, Nemecko (ďalej len „my“ alebo „Werkzeug-Garten“) prevádzkuje internetový obchod s tovarom na webovej stránke http://werkzeug-garten.de. Nasledujúce všeobecné podmienky sa vzťahujú na všetky služby medzi nami a našimi zákazníkmi (ďalej len „zákazník“ alebo „vy“) v znení platnom v čase objednávky, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak.

(2) „Spotrebiteľ“ v zmysle týchto podmienok je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny úkon na účely, ktoré nemožno priradiť predovšetkým k jej obchodnej alebo samostatnej profesionálnej činnosti. „Podnikateľ“ je fyzická alebo právnická osoba alebo obchodná spoločnosť s právnou subjektivitou, ktorá pri uzatváraní právneho úkonu koná v rámci svojej obchodnej alebo samostatnej odbornej činnosti, pričom obchodná spoločnosť s právnou subjektivitou je obchodná spoločnosť, ktorá je spôsobilá nadobúdať práva a vstupovať do záväzkov.

§ 2 Uzatváranie zmlúv, uchovávanie textu zmluvy

(1) Nasledujúce ustanovenia o uzatváraní zmlúv sa vzťahujú na objednávky zadané prostredníctvom nášho internetového obchodu na adrese http://werkzeug-garten.de.

(2) Naše prezentácie produktov na internete nie sú záväzné a nepredstavujú záväznú ponuku na uzavretie zmluvy.

(3) Po prijatí objednávky v našom internetovom obchode platia nasledujúce pravidlá: Zákazník podáva záväznú zmluvnú ponuku úspešným dokončením postupu objednávky v našom internetovom obchode. Objednávka sa zadáva v nasledujúcich krokoch:

  1. Výber požadovaného tovaru,
  2. Produkty pridáte kliknutím na príslušné tlačidlo (napr. „Pridať do nákupného košíka“, „Pridať do nákupnej tašky“ alebo podobne),
  3. Skontrolujte údaje v nákupnom košíku,
  4. Vyvolajte prehľad objednávok kliknutím na príslušné tlačidlo (napr. „Pokračovať k pokladni“, „Pokračovať k platbe“, „Na prehľad objednávok“ alebo podobne),
  5. Zadanie/overenie adresy a kontaktných údajov, výber spôsobu platby, potvrdenie všeobecných podmienok a pravidiel stornovania,
  6. Ak sa dohodnutá kvalita tovaru odchyľuje od jeho obvyklej kvality a podmienok používania, potvrdenie o negatívnej dohode o kvalite,
  7. Objednávku dokončite kliknutím na tlačidlo „Kúpiť teraz“. Toto je vaša záväzná objednávka.
  8. Zmluva je uzavretá, keď od nás do troch pracovných dní dostanete potvrdenie objednávky na zadanú e-mailovú adresu.

(4) V prípade uzavretia zmluvy sa zmluva uzatvára so spoločnosťou Holz-Jaeger UG (haftungsbeschränkt), Sodbruch 5, 51588 Nümbrecht, Nemecko.

(5) Pred objednaním je možné údaje o zmluve vytlačiť alebo uložiť v elektronickej podobe pomocou funkcie tlače v prehliadači. Spracovanie objednávky a zaslanie všetkých informácií potrebných v súvislosti s uzatvorením zmluvy, najmä údajov o objednávke, všeobecných obchodných podmienok a pravidiel stornovania, sa uskutočňuje e-mailom po odoslaní objednávky, čiastočne automaticky. Text zmluvy po jej uzavretí neukladáme.

(6) Chyby pri zadávaní možno opraviť pomocou bežných funkcií klávesnice, myši a prehliadača (napr. tlačidla „späť“ v prehliadači). Možno ich tiež opraviť predčasným zrušením procesu objednávky, zatvorením okna prehliadača a opakovaním procesu.

(7) Spracovanie objednávky a odoslanie všetkých informácií potrebných v súvislosti s uzatvorením zmluvy je čiastočne automatizované prostredníctvom e-mailu. Preto sa musíte uistiť, že e-mailová adresa, ktorú ste nám poskytli, je správna, že prijímanie e-mailov je technicky zabezpečené a najmä, že mu nebránia SPAM filtre.

§ 3 Predmet zmluvy a podstatné vlastnosti výrobkov

(1) Predmetom zmluvy je náš internetový obchod:

  1. Predaj tovaru. Konkrétny ponúkaný tovar nájdete na našich produktových stránkach.

(2) Základné vlastnosti tovaru sú uvedené v popise položky. Ak sa dohodnutá kvalita tovaru odchyľuje od jeho obvyklej kvality a podmienok používania, musí to byť výslovne uvedené v popise položky (negatívna dohoda o kvalite). Pokiaľ zákazník dal výslovný súhlas s negatívnou odchýlkou v kvalite, vymedzuje to predmet zmluvy.

§ 4 Ceny, náklady na dopravu a dodanie

(1) Ceny uvedené v príslušných ponukách, ako aj náklady na dopravu sú celkové ceny a zahŕňajú všetky zložky ceny vrátane všetkých platných daní.

(2) Príslušná kúpna cena musí byť zaplatená pred dodaním výrobku (záloha), pokiaľ výslovne neponúkame nákup na účet. Spôsoby platby, ktoré máte k dispozícii, sú uvedené pod príslušným tlačidlom v internetovom obchode alebo v príslušnej ponuke. Ak nie je v jednotlivých spôsoboch platby uvedené inak, žiadosti o platbu sú splatné okamžite.

(3) Okrem uvedených cien môžu pri dodaní výrobkov vzniknúť náklady na dopravu, pokiaľ nie je príslušná položka označená ako bez nákladov na dopravu. O nákladoch na dopravu budete opäť jasne informovaní v ponukách, v systéme nákupného košíka a v prehľade objednávok.

(4) Pokiaľ nie je v popise výrobku jasne uvedené inak, všetky ponúkané výrobky sú pripravené na okamžitú expedíciu (dodacia lehota: [ Uveďte hodnotu pre default_delivery_time_text ] po prijatí platby).

(5) Platia nasledujúce obmedzenia pre oblasť doručenia: Doručenie sa uskutočňuje do týchto krajín: Belgicko, Nemecko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Chorvátsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Monako, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Švédsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Česká republika, Maďarsko, Rakúsko.

§ 5 Zadržiavacie právo, výhrada vlastníctva

(1) Právo na zadržanie môžete uplatniť len v prípade, ak sa týka nárokov vyplývajúcich z toho istého zmluvného vzťahu.

(2) Tovar zostáva naším vlastníctvom až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

§ 6 Právo na zrušenie

Ako spotrebiteľ máte právo na odstúpenie od zmluvy. Toto je založené na našich storno podmienkach.

§ 7 Jazyk zmluvy

Zmluvný jazyk je výlučne nemecký.

§ 8 Zodpovednosť

(1) S výhradou nasledujúcich výnimiek je naša zodpovednosť za porušenie zmluvných povinností a za neoprávnené konanie obmedzená na úmysel alebo hrubú nedbanlivosť.

(2) V prípade ľahkej nedbanlivosti sme zodpovední bez obmedzenia za škodu na živote, zdraví alebo v prípade porušenia podstatnej zmluvnej povinnosti. Ak sme v omeškaní s plnením z dôvodu ľahkej nedbanlivosti, ak sa plnenie stalo nemožným alebo ak sme porušili podstatnú zmluvnú povinnosť, zodpovednosť za majetkové škody a finančné straty z toho vyplývajúce je obmedzená na predvídateľnú škodu typickú pre zmluvu. Podstatná zmluvná povinnosť je taká, ktorej splnenie je nevyhnutné na riadne plnenie zmluvy, ktorej porušenie ohrozuje dosiahnutie účelu zmluvy a na ktorej splnenie sa môžete pravidelne spoliehať. To zahŕňa najmä našu povinnosť konať a plniť zmluvne dohodnuté služby, ktoré sú opísané v § 3.

§ 9 Záruka

(1) Záruka sa riadi zákonnými ustanoveniami.

(2) Ako spotrebiteľa vás žiadame, aby ste bezodkladne po splnení zmluvy skontrolovali tovar/digitálny tovar alebo poskytnutú službu z hľadiska úplnosti, zjavných vád a poškodenia pri preprave a aby ste nám a dopravcovi čo najskôr oznámili prípadné reklamácie. Ak tak neurobíte, nebude to mať samozrejme žiadny vplyv na vaše zákonné záručné nároky.

§ 10 Záverečné ustanovenia/riešenie sporov

(1) Uplatňuje sa nemecké právo. V prípade spotrebiteľov sa táto voľba práva uplatňuje len vtedy, ak nie je zrušená ochrana poskytovaná kogentnými ustanoveniami práva štátu obvyklého pobytu spotrebiteľa (zásada výhodnosti).

(2) Ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa výslovne neuplatňujú.

(3) Ak je objednávateľom obchodník, právnická osoba verejného práva alebo verejnoprávny špeciálny fond, miestom príslušnosti pre všetky spory vyplývajúce zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a poskytovateľom je sídlo poskytovateľa.

(4) Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die du unter https://ec.europa.eu/consumers/odr findest. Wir sind bereit, an einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren teilzunehmen.