Právo spotrebiteľov na odstúpenie od zmluvy

(Spotrebiteľ je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny úkon na účely, ktoré prevažne nesúvisia s jej obchodnou, podnikateľskou alebo profesijnou činnosťou).

Zásady zrušenia

Právo na zrušenie

Máte právo zrušiť túto zmluvu do 30 dní bez udania dôvodu.

Lehota na zrušenie rezervácie je 30 dní od dátumu,

  • v ktorom ste vy alebo vami určená tretia strana, ktorá nie je dopravcom, prevzali alebo prevzala tovar, ak ste si objednali jeden alebo viacero tovarov v rámci jednej objednávky a tieto sú alebo budú dodané jednotne, alebo
  • v deň, keď ste vy alebo vami určená tretia strana, ktorá nie je dopravcom, prevzali posledný tovar, ak ste si objednali viacero tovarov v rámci jednej objednávky a tieto sa dodávajú samostatne, alebo
  • v ktorom ste vy alebo vami určená tretia strana, ktorá nie je dopravcom, prevzali poslednú čiastkovú zásielku alebo posledný kus, ak ste si objednali tovar, ktorý sa dodáva v niekoľkých čiastkových zásielkach alebo kusoch, alebo
  • v deň, keď ste vy alebo vami určená tretia strana, ktorá nie je dopravcom, prevzali prvý tovar, za predpokladu, že ste uzavreli zmluvu o pravidelnej dodávke tovaru počas stanoveného obdobia.

Ak chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať (Holz-Jaeger UG (haftungsbeschränkt), Sodbruch 5, 51588 Nümbrecht, Deutschland, Telefonnummer: 02293/907999, E-Mail-Adresse: info@holz-jaeger.com) o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jasným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou, e-mailom). Môžete použiť priložený vzorový formulár na zrušenie rezervácie, ale nie je to povinné. Môžete tiež elektronicky vyplniť a odoslať vzorový formulár na zrušenie zmluvy alebo iné prehľadné vyhlásenie na našej webovej stránke https://werkzeug-garten.de/widerrufsbelehrung/. Ak využijete túto možnosť, bezodkladne vám zašleme potvrdenie o prijatí takéhoto zrušenia (napr. e-mailom).

Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky zrušenia

Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z vášho výberu iného typu doručenia, ako je najlacnejší typ štandardného doručenia, ktorý ponúkame), a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 30 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Na toto vrátenie použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa s vami výslovne nedohodneme inak; v žiadnom prípade vám za toto vrátenie nebudeme účtovať žiadne poplatky.

Môžeme vám odmietnuť vrátiť peniaze, kým nedostaneme tovar späť alebo kým nepredložíte dôkaz, že ste tovar vrátili, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar nám musíte vrátiť alebo odovzdať bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 30 dní odo dňa, keď ste nás informovali o odstúpení od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete pred uplynutím 30-dňovej lehoty.

Náklady na vrátenie tovaru znášame my, ak použijete nami poskytnutý formulár na vrátenie tovaru a tovar nám vrátite v rámci Nemecka.

Ak nám tovar pošlete späť z inej krajiny ako z Nemecka, musíte znášať náklady na spätnú prepravu. Náklady na vrátenie tovaru sú veľmi rozdielne a závisia od krajiny, z ktorej tovar vraciate, a od veľkosti a hmotnosti zásielky. Náklady na spiatočnú prepravu z vašej krajiny môžete zistiť napríklad prostredníctvom nasledujúceho odkazu na poskytovateľa logistických služieb GLS: https://gls-group.eu/.

V prípade chybnej alebo nesprávnej dodávky vám vždy poskytneme štítok GLS na vrátenie tovaru.

Stratu hodnoty tovaru musíte uhradiť len v prípade, že táto strata hodnoty vznikla v dôsledku manipulácie s tovarom, ktorá nie je nevyhnutná na kontrolu jeho stavu, vlastností a funkčnosti.

Vzor formulára na zrušenie

(Ak chcete zmluvu zrušiť, vyplňte a vráťte tento formulár).

– Na

Holz-Jaeger UG (haftungsbeschränkt), Sodbruch 5, 51588 Nümbrecht, Nemecko, telefónne číslo: 02293/907999, e-mailová adresa: info@holz-jaeger.com

– Ja/my (*) týmto odstupujem/odstupujeme od zmluvy uzavretej medzi mnou/námi (*) na nákup nasledujúceho tovaru (*)/poskytnutie nasledujúcej služby (*)

– Objednané dňa (*)/ prijaté dňa (*)

– Meno spotrebiteľa(ov)

– Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov)

– Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (len v prípade oznámenia v papierovej forme)

– dátum

___________
(*) Nehodiace sa prečiarknite.